OHJAAJAN JAKSAMINEN LASTEN KESÄLEIREILLÄ

Opinnollistin opintojani Myötätuuleen kesäkuun alussa suunnittelemalla ja ohjaamalla kesäleirejä 6-10 vuotiaille lapsille. Kolmen työntäyteisen viikon jälkeen, jäimme opiskelijatovereideni kanssa pohtimaan omaan jaksamiseen vaikuttavia seikkoja. Mietimme, miten olisimme itse voineet rajoittaa työn kuormittavuutta leirien aikana. Lasten kanssa työskentely, kun on usein sekä palkitsevaa, että uuvuttavaa.

paras kesäleiri

Ohjaajia selkeästi eniten kuormittava asia leireillä oli työmäärä. Ohjaajia oli tänä vuonna ainoastaan kolme, viimevuotisen kuuden ohjaajan sijaan. Molemmilla kesäleireillä oli 15 lasta, mikä kolmelle ohjaajalle jaettuna tekee viisi lasta per ohjaaja. Kun kaikki ohjaajat olivat paikalla, oli lasten kanssa helppo olla. Fakta oli kuitenkin se, että jonkun ohjaajan oli aina valmisteltava seuraavaa pelihetkeä, satuhetkeä tai aktiviteettia, mikä jätti kaksi ohjaajaa 15 lapsen kanssa. Apu olisi näissä tilanteissa ollut tarpeen. Onneksi leirin vastuuohjaaja Sade pääsi toimistostaan ensimmäisen viikon aikana auttamaan, mutta toinen viikko hoidettiin täysin kolmen ohjaajan voimin.

Työntekijöiden määrällä oli selkeä vaikutus myös työaikaan. Ohjaajien tuli olla paikalla jo aamu seitsemän jälkeen valmistelemassa päivää, kun leiriläiset saapuivat kahdeksaksi paikalle. Leiriläiset lähtivät kotiin neljältä iltapäivällä, minkä jälkeen ohjaajat jäivät siistimään paikkoja, ja keräämään tavaroita seuraavaa päivää varten. Useamman ohjaajan voimin, olisi työvuoroja voitu jakaa mahdollisesti aamu- ja iltavuoroihin. Kolmen ohjaajan voimin leiri työllisti ohjaajia päivittäin jopa 10 tuntia.

Leirien aikana huomasimme siis valmistelun ja suunnittelun tärkeyden. Leirin ohjaaminen oli tuplasti helpompaa toisella viikolla, kun leikkejä ja pelihetkiä oli saatu ”kokeilla” jo ensimmäisen viikon aikana. Huomasimme jälleen sanonnan ”hyvin suunniteltu on kuin puoliksi tehty” paikkaansa pitävyyden. Työt olisi voinut jakaa selkeämmin, ja jokainen olisi pitänyt huolen omista tehtävistään. Ensimmäisen leiriviikon aikana tehtävänjaot olivat sekaisin, mikä vaikeutti tilanteissa improvisoimista.

parempi varjo

Ennen leirejä saimme perehdytyksen leiritehtäviin, mikä helpotti selkeästi leirin kulun suunnittelua ja toteutusta. Kuulimme seikkoja edellisiltä vuosilta, ja osasimme näin ollen varautua haastaviin tilanteisiin. Saimme hyvän tietopaketin, josta löytyisi vastaukset hätätilanteissa. Lisäksi saimme linkkejä hyviin teksteihin, joista oli apua leirin suunnittelussa.

Leirillä jaksamista vei eteenpäin reippaat ohjaajakaverit, jotka olivat päämäärätietoisia ja omasivat hyvät improvisaatiotaidot. Mikäli jokin pelihetki tai muu tilanne ei mennytkään suunnitelmien mukaan, ohjaajilla oli hyvä leikkipankki josta taikoa tekemistä lapsille. Ohjaajatoverini osasivat käsitellä lapsia, ja oli huikeaa seurata heitä ja oppia itse samalla.

Leirin alussa ohjaajien tuli tasapainoilla lapsiin tutustumisen, ja omien voimavarojen säästelemisen välillä. Ohjaajien ei kannattanut lähteä mukaan jokaiseen pyydettyyn leikkiin tai peliin, jotta koko leiriviikko sujuisi hyvällä energialla. Silti ohjaajien tuli ja he halusivatkin tutustua lapsiin, joten ”ei”:n sanominen oli paikoittain hankalaa. Jaksamista vei eteenpäin myös positiivinen asenne: mikäli nautit lasten kanssa touhuamisesta, näit heidän mahtavat, kehittyvät persoonansa ja ymmärsit heidän huumoriaan, työn tekeminen oli nautinnollista. Vaikeiden hetkien koittaessa tulee ymmärtää, että lapset ovat lapsia ja me autamme heitä kasvamaan ja kehittymään.

Ensi vuoden leirien ohjaajille summaisin tärkeäksi seuraavat asiat:

– Suunnitelkaa leiri hyvin, ja jakakaa työtehtävät selkeästi.

– Keksikää pelihetkiin ylimääräisiä leikkejä, ja uskaltakaa improvisoida.

– Asettakaa yhteiset säännöt, ja pysykää niissä. Säännöt koskevat myös ohjaajia.

– Uskalla sanoa ei, mutta muista myös lähteä mukaan leikkiin. Lapset nauttivat, kun ohjaaja hassuttelee ja on mukana peleissä. Älä kuitenkaan osallistu oman jaksamisesi kustannuksella.

– Nauti lasten seurasta! Lapset ovat vilpittömiä pieniä ihmisiä, jota aikuisuus ei ole vielä karaistanut. He muistuttavat meitä tärkeistä asioista, jotka aikuisilta ovat saattaneet unohtua. Kunhan vain kuuntelet. 😊

twister

– Kaisa R.

Työhyvinvointi, mistä se koostuu?

Työhyvinvointi on monen tekijän summa ja se on aina työntekijöiden, sekä työnantajien yhteinen vastuualue. Hyvinvoinnin edistäminen työpaikalla on pitkäjänteinen prosessi, eikä sitä voi korvata yksittäisillä terveystempauksilla.

Työnantajalla on tärkeä rooli työhyvinvoinnin edistämisessä. Työntekijöiden jatkuvan kehittymisen tukeminen ja heidän mahdollisuuksiensa totuttaminen vaatii palvelevaa johtamista. Palveleva esimies on lahjomaton ja rehellinen, sekä toimii aina oikeudenmukaisesti. Esimies tunnistaa omat vahvuutensa ja puutteensa, sekä pyrkii itsearvioinnin kautta päivittämään toimintamallejansa koko ajan. Työhyvinvointia edistävä johtaja keskustelee työntekijöidensä kanssa, ja kannustaa heitä kaikissa työn osa-alueissa.

handshake-2056023_1280

Korkealaatuinen ja sitkeä työhyvinvointiin panostus johtaa hyvinvoiviin työntekijöihin. Hyvinvoiva työntekijä on motivoitunut ja vastuuntuntoinen, päästessään hyödyntämään omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan. Työntekijä tuntee työnsä tavoitteet ja saa palautetta tehdystä työstä. Hyvinvoiva työntekijä kokee itsensä tarpeelliseksi ja yhteenkuuluvaksi työympäristössä, tuntiessaan samalla itsenäisyyttä ja vapautta tehdä omia ratkaisuja. Hänen on myös tärkeää saada kokea innostavia onnistumisen hetkiä työssään.

Kuten mainittua, työhyvinvointi on aina jokaisen työympäristöön liittyvän ihmisen vastuulla. Työntekijöiden tulee tiedostaa oma suhtautuminen työympäristön ja yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin. ”Kunnon kansalaisen” normit ja suorittamisen arvostaminen voi ohjata työntekijän oman jaksamisen äärirajoille.

Omien arvojen tiedostamisen jälkeen, on oman käyttäytymisen kontrollointi ja itsensä ymmärtäminen helpompaa.

Työntekijän tulisi pystyä jättämään työnsä työpaikalle, sillä palautumattomuus johtaa usein uupumiseen. Kaikkien ihmisten palautuminen on erilaista, jotkut palautavat parhaiten ulkoillessa, toisille sohvalla rentoutuminen tekee tehtävänsä. Joillekin ihmisille jo pelkästään riittävät tauot työpäivän aikana ovat tarpeeksi.

people-2562357_1280

Työntekijä pystyy omalla käyttäytymisellään vaikuttamaan vahvasti myös työpaikan ilmapiiriin. Toisten kannustaminen, reiluus, kohteliaisuus ja muiden auttaminen on tärkeää hyvinvoivassa työyhteisössä. ”Yhteen hiileen puhaltamisen” tunne ja ”me” -henkisyys helpottavat motivaation ylläpitämistä.

Tärkein työhyvinvointiin vaikuttava asia on itsensä johtaminen. Jokaisen työntekijän tulisi tarkkailla omaa hyvinvointiaan, ja toimia sen vaatimalla tavalla tilanteessa kuin tilanteessa. Omien kehittymisalueiden tunnistaminen ja jatkuva oppiminen tuovat mukanaan tunteen uran kehittymisestä. Ajankäyttöä tulisi pystyä hallitsemaan, työt eivät saisi pyöriä mielessä vapaa-ajalla. Hyvä työntekijä osaa myös hakea apua muilta tarvittaessa.

action-2277292_1280

 

– Kaisa R.

 

Lähteet: 

https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/ 

https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/ty%C3%B6hyvinvointi-miten-voit-edist%C3%A4%C3%A4-omaa-hyvinvointiasi

Lasten motoriset taidot kehittyy leikkiessä – Pelmis

Hei taas ja mukavaa tiistaita!

Myötätuuleen opinnollistamisen myötä olen saanut ohjata kaiken muun ohessa myös Pelmis –nimistä lasten liikuntatuokiota viikoittain. Pelmis on suunnattu 0-6 vuotiaille lapsille, ja heidän vanhemmilleen/läheisille. Ideana on, että lapset liikkuvat vanhempien kanssa yhdessä ja opettelevat motorisia perustaitoja heidän avustuksellaan.

qq
Jotta Pelmis olisi joka kerta yhtä kiinnostava ja elämyksellinen päätetään tunnille aina jokin kantava teema, jota yritetään tuoda esille sekä ohjaamisessa, että vanhempien käyttäytymisessä. Pelmiksessä on aina yhteiset ja ohjatut alku- ja loppuleikit. Suurimman osan ajasta vanhemmat ja lapset saavat temmeltää vapaasti voimistelutilassa, sekä kierrellä teemaan liittyviä liikunnallisia tai älyllisiä rasteja. Yleensä Pelmiksessä soi taustalla lasten musiikki. Lopussa jaetaan tarrat Pelmis-kortteihin, jotka lapset ovat saaneet ohjaajilta.

Leikkituokiot ovat suunniteltu paitsi hauskoiksi perheen yhteisiksi aktiviteeteiksi, myös tukemaan lapsen motoristen perustaitojen kehitystä. Lasten motorisilla perustaidoilla tarkoitetaan jokapäiväistä liikkumiskykyä, kuten esimerkiksi kääntyminen, kieriminen, hyppääminen, heittäminen, lyöminen ja potkaiseminen. Näiden perustaitojen opettelu on luonnollisinta leikin lomassa.

Motoriset perustaidot luokitellaan käyttötarkoituksensa mukaan karkeasti kolmeen ryhmään; käsittelytaidot (esim. vieritys, työntö, heitto), liikkumistaidot (esim. ryömiminen, konttaaminen, kävely, juoksu) ja tasapainotaidot (esim. yhdellä jalalla seisominen). Taitojen oppimiset etenevät ikäkausittain, suurin osa sijoittuen päiväkoti-ikään.
uu

Pelmis hyvä paikka harjoitella näitä perustaitoja, sekä innostaa lasta liikunnan pariin. Käytössä ovat kaikki telinevoimistelun perusvälineet, sekä runsaat määrät patjoja, palloja ja mailoja. Tämän lisäksi rasteilla haastetaan lasta kokeilemaan mm. kuperkeikkoja tai yhden jalan hyppyjä leikin varjolla. Saattaapas ohjaajilla olla joskus mukana myös erikoisempia liikuntavälineitä, kuten vaikka KAMKin oma pomppulinna!

Pelmis järjestetään joka maanantai Kajaanihallin telinevoimistelutilassa klo 10:00-11:00. Mukaan tarvitset vain juomapullon ja päälle joustavat vaatteet. Pelmiksessä ollaan joko paljasvarpain, tai sisätossut jalassa. Hinta 4€/perhe, maksu kerätään joka kerta käteisenä paikan päällä. Pelmikseen ei tarvitse ilmoittautua.

Tervetuloa tutustumaan! 🙂

– Kaisa R.

 

Lähteet:

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/125435/Laine_Siiri.pdf?sequence=2&isAllowed=y

5 oikeasti helppoa tapaa lisätä aktiivisuutta

Ihanaa maanantaita!

Lumi on maalannut ainakin Kajaanin maisemat valkoisiksi ja huomaan sen heti vaikuttavan omiin energiatasoihini positiivisesti! Aamulla oli helppo herätä ja valoa tuova valkoisuus piristää muutenkin päivän mittaa. Nyt olisi siis hyvä hetki panostaa omaan hyvinvointiin! Ota tästä haltuun viisi vinkkiä lisätä aktiivisuutta päivittäisellä tasolla, ja selviät helpommalla synkästä marraskuusta!

Työmatkat
Mikäli vain mahdollista, taita työmatkasi kävellen tai pyöräillen. Aloita tavan muodostaminen varovaisesti; päätä kaksi viidestä työpäivästä, joina jätät autot ja bussikortit kotiin. Huomaat ehkä jo ensimmäisellä viikolla, kuinka energiatasosi nousevat, ja aamun virkeys herättää sinut valmiiksi työsi tuomiin haasteisiin.

Parkkipaikat ja bussimatkat
Mikäli työmatkasi ei kuitenkaan salli sinun kävellä tai pyöräillä sitä, kokeile nousta bussista muutamaa pysäkkiä liian aikaisin. Saat hyötyliikuntaa, ja happihyppely starttaa aivosi aivan eri tavalla kuin tunkkainen julkinen liikenne. Jos taas taitat työmatkasi autolla, jätä autosi parkkiin kauemmaksi työpaikastasi. Tätä voit kokeilla myös kauppareissuilla; jätä autosi viimeiseen parkkiruutuun, kauaksi kauppojen ovista. Kantaessasi kasseja autolle, myös lihaskuntoharjoittelua tulee kuin huomaamatta.

 

yy

 

Puhelut
Pidätkö pitkien puheluiden soittamisesta läheistesi kanssa? Kuuluuko työpäivääsi paljon puhelimessa vietettyjä minuutteja? Mitä jos puhuisit puhelut seisaaltaan, tai kävellen ympäri kotia, toimistoa tai naapurustoa? Lisäät päivän aktiivisuutta, ja keskittymiskykysikin paranee!

Portaat
Yksinkertainen asia jonka hyödyt kaikki tietävät; käytä portaita hissin ja liukuportaiden sijasta. Älä kuitenkaan ole liian ankara itsellesi; aloita tekemällä hyviä valintoja 50% ajasta. Valitse päivän aikana portaat vähintään saman verran, kuin valitset hissin.

 

ff.png

 

Taukojumpat työpaikalla
Pidä taukoja työstäsi. Käy hakemassa vettä toisesta päästä toimistoa, puhelun ja sähköpostin sijaan käy sanomassa asiasi jalan työkaverille, tai omista pieni hetki ajastasi taukojumpalle. Katso vinkit taukojumppaan edellisestä postauksesta TÄSTÄ

Energistä alkavaa viikkoa! 🙂

-Kaisa R.

Lapin amk:n Hyvinvointiapteekin vierailu

Eräänä syksyisenä päivänä kilahti Myötätuulen sähköpostiin hymyn huulille tuova kysymys Lapin ammattikorkeakoulun Hyvinvontiapteekin väeltä; Olisiko meillä Myötätuulessa kiinnostusta aloittaa yhteistyön luominen heidän kanssaan. Hyvinvointiapteekki on hyvinvointipalveluja tuottava oppimisympäristö Lapin ammattikorkeakoulussa. Ja totta kai meillä oli! Olimme Myötätuulessa hyvin otettuja viestistä, ja vastasimmekin heti kutsulla; mitä jos heidän opiskelijansa tulisivat vierailulle Kajaaniin, tutustumaan toimintaamme paikan päälle.

untitled

No hehän tulivat. Tarkemmin sanottuna viime keskiviikkona. Neljä liikunnanohjaajaopiskelijaa saapuivat autolla Kajaanin ammattikorkeakoulun pihaan noin puolen päivän maissa, energisinä pitkästä ajomatkasta huolimatta. Aloitimme päivän yhteisellä lounaalla opiskelijaravintola Foxissa, juttelemalla ja tutustumalla toisiimme. Tämän jälkeen kävimme yhdessä keräämässä päivän liikunta-annoksen älysalistamme. Lapin amk:n opiskelijat pitivät älysaliamme hauskana tapana liikkua.

Liikuntatuokion jälkeen istuimme vihdoin pöydän ääreen, kertomaan toinen toisillemme oppimisympäristöjemme toimintatavoista. Jaettiin kokemuksia, ja inspirointia tapahtui puolin jos toisin. Tietenkin puhe oli myös yhteistyön aloittamisesta, ja saimme jo muutamia hyviä ideoita paperille. Näitä alamme varmasti viemään eteenpäin. Miltä kuulostaisi esimerkiksi yhteisesti järjestetty työhyvinvointitapahtuma, tai nettivalmennuskurssi?

t

Iso kiitos yhteydenotosta Hyvinvointiapteekki. Odotamme Myötätuulessa tulevia yhteistyökuvioita innolla!

Toimistolaisen jumppa tuolilla

Hei sinä, joka istut paljon joko työsi puolesta tai ihan vapaaehtoisesti!

Olet varmasti kuullut toistuvasti istumisen haitoista, mutta ehkä laiskuuttasi tai tietämättömyyttäsi päättänyt olla välittämättä. (muistutuksena voit käydä lukaisemassa tauottamisen hyödyistä Hanne-Marin aijemmasta postauksesta täältä)

Haastan sinut nyt kuitenkin kokeilemaan tätä yksinkertaista taukojumppaa kerran päivässä kahden viikon ajan, jotta voit itse huomata positiiviset vaikutukset. Plussana vielä, että taukojumpan voit suorittaa omalla työpisteelläsi käyttäen tavallista toimistotuolia

Noin 10 toistoa jokaista liikettä riittää. Voit myös tehdä toistoja sen verran kuin hyvältä tuntuu, kehoa kuunnellen. Mikäli koet kovaa kipua, lopeta liikkeen tekeminen välittömästi. Aikaa jumpan suorittamiseen menee vain 5-10 minuuttia.

HUOM! Ennen jumpan aloittamista tarkista, että pyörien rullat ovat lukittuna!

 

  1. Aloita avaamalla kädet sivuille ja rintakehä auki, halaa sitten itseäsi.

2. Istu tuolin reunalla ja pyöritä hartioita ympäri. Käy läpi molemmat suunnat.

– tuo sisäänhengityksellä hartiat korviin, ulos hengityksellä rentouta ja päästä hartiat alas.

– tee rauhallista EI -liikettä niskoille.


– tee rauhallista KYLLÄ -liikettä niskoille.


– liikuta leukaa rauhallisesti eteen ja taakse.

3. Päästä ylävartalo rennoksi jalkojen päälle, nojaa kyynärpäillä reisiin. Tämä vapauttaa alaselän jännityksiä.

lk

4. Voimistetaan vatsalihaksia: Tartu kiinni tuolin alareunasta, nosta jalat koukussa ylös ja laske takaisin alas.

5. Punnerra käsinojista itsesi suorille käsille, pidä jalat maassa. Laske takaisin alas. Mikäli liike tuntuu raskaalta, apua saat jaloista.

6. Nouse seisomaan tuolin eteen, kyykkää alas niin, että pylly hipaisee tuolia. Nouse takaisin ylös.

 

7. Nouse polvilleen tuolille. Tartu kiinni selkänojaan, ja nosta oikea jalka suorana taakse. Palauta takaisin tuolille. Toista noin 10 kertaa, jonka jälkeen tee sama vasemmalla jalalla.

 

Muistutuksena vielä, että pienet tauot puolen tunnin välein tekevät ihmeitä kehollesi! Käy hakemassa vettä, nouse ylös puhumaan työtoverillesi tai käy vessassa. Tee tikusta asiaa terveytesi tähden!

 

Kaisa R.

 

lähteet:

http://selkakanava.fi/taukojumppa-ota-tauko-tavaksi

Ensikertavaeltajan muistilista

Syksyinen luonto, tuntureiden jylhät maisemat kaukana puhelinverkoista. Voisiko olla parempaa paikkaa ladata omia akkuja kiireisen elämän keskellä? Ei minustakaan

r.png

Kokosimme luokkakavereideni kanssa pienen, seitsemän hengen porukan, jonka kanssa päätimme lähteä kokemusjahtiin Karhunkierrokselle Kuusamoon. Olimme reissussa kaksi yötä ja kävelimme 52 kilometriä, mikä on noin 3/4 osa koko karhun kierroksesta. Kaikki ryhmästämme lähtivät vaeltamaan ensimmäistä kertaa.

Tässä blogipostauksessa kerron, mitä ensivaeltajan tulee ottaa huomioon matkalle lähdettäessä. Perustan listani suurimmaksi osaksi omaan kokemukseeni vaelluksella, ja osittain käytin lähteitä tietoni varmistamiseen.

REITTI

Reitti tulee suunnitella tarkoin. Suunnittelemisen voi aloittaa siitä, kuinka monta päivää reissuun on käytettävissä.  Matkustamiseen uppoaa yllättävän paljon aikaa, mikäli tunturi ei satu olemaan ihan naapurikunnassa. Oulangan kansallispuisto on ensikertalaiselle hyvä vaihtoehto; maasto on melko helppokulkuista, reitit ovat merkitty tarkasti, ja maisemat nostavat hymyn korviin, vaikka jalkapohjat olisivat rakoilla ja rinkka läpimärkä! Vaelluskohteen valinnassa auttaa luontoon.fi -sivusto.

Luonnonpuistoissa on hylättyjä retkimajoja, joissa voi nukkua yön yli. Majoja ei varata etukäteen, joten seurueella tulisi olla mukanaan ainakin yksi teltta siltä varalta, että suunniteltu yöpaikka on jo täynnä. Laadukas kolmen vuodenajan makuupussi mahdollistaa myös laavussa nukkumisen.

e

Vesipisteet ja juomakelpoiset lähteet on otettava reitin suunnittelussa huomioon. Keittäminen on tehokas tapa puhdistaa järvivettä, se on tosin aikaa vievää. Vesi on painava kannettava, mutta nestehukan vaara tulee ottaa tosissaan. Vuodenajasta riippumatta jokaiselle vaeltajalle vettä saisi olla varattuna kolme litraa päivää kohti, kesällä tätäkin enemmän.

Ensikertalaiselle sopiva kilometrimäärä on noin 10 kilometriä päivälle. Tahti mahdollistaa suloiset kahvitauot, ja maisemien ihailut. Maaston korkeusvaihtelut kannattaa ottaa kulkunopeuden suunnittelussa huomioon. Karhunkierroksen maasto on melko tasaista, mutta Rukaa lähestyttäessä ylitetään monta korkeaa tunturia. Näin ollen vauhti hidastuu vääjäämättä.

wq.png

VARUSTEET

Rinkan koolla ja painolla on suuri merkitys matkan mukavuuden kannalta. Kaikki reissulle otettavat tavarat tulisi saada mahtumaan yhteen rinkkaan tai reppuun, jonka kantaja jaksaa itse kantaa. Painoksi suositellaan korkeintaan 1/3 osaa kantajan painosta. Tottumattomille jopa 1/4 osaa.

untitled

Säätiedotusten seurailu antaa osviittaa tulevasta säästä, mutta parhaiten reissussa selviää kun on varautunut kaikkeen. Norjalainen sääennustus -sivusto Yr pitää varmimmin paikkaansa Lapin säistä. Alimpia vaatekerroksia suosittelen ottamaan useammat mukaan, jotta helposti hikoilevan kerroksen saa vaihdettua tarpeeksi usein. Näin vältetään myös vilustumista. Sateen pitävät kuoritakit ja housut ovat suositeltavia erityisesti Suomen syksyisillä säillä, kuten myös vedenpitävät kengät. Rinkalle voi ottaa mukaan suojan, mikäli sade pääsisi yllättämään.

Taukoja ajatellen mukaan voi ottaa lepokengät, jotka ovat helppo sujauttaa jalkaan ja jossa hiertymät saavat lepoa. Itse käytin hiertymiin ensiapuna kylmiä tunturipuroja joissa uitin jalkojani aina kuin mahdollista, ja illalla ennen nukkumaan menoa annoin itselleni jalkahieronnan voltaren -kylmägeelin avulla. Seuraavana päivänä jalat tuntuivat taas levänneiltä ja matkaa pystyi jatkamaan hyvillä mielin. Suosittelen ottamaan mukaan myös villasukat.

Matkalle tulee muistaa ottaa myös muita perustarvikkeita; kynttilä ja otsalamppu valaisemaan iltoja, ensiapupakkaus ja kylmäpussi hätätilanteiden varalle. Kyypakkaus, wc-paperi ja ilmasointiteippi voivat olla korvaamattomia matkan varrella.

RAVINTO

Ruokaa kannattaa varata mukaan runsaasti. Jokaiselle reissupäivälle, sekä yhdelle extra päivälle eksymisen varalta. Kuivamuonat ovat kevyimpiä kuljettaa, ja nopeimpia valmistaa. Mukaan pitää varata ravintorikasta ruokaa, hiilihydraatteja, rasvoja ja proteiineja silmällä pitäen. Pähkinät, näkkileivät ja proteiinipatukat ovat näppäriä välipaloja, ja pikapuuropussit helppoja aamupaloja. Suklaan tai karkin mukaan ottamista ei varmasti ole kukaan koskaan katunut. Mikä parempaa, kuin kaivaa viimeisille kilometreille suklaapatukka rinkasta, ja napostella nopeaa energiaa tunturin laella. Retkikeitin voi olla hyvä olla mukana siltä varalta, että nuotion sytyttäminen ei ole mahdollista. Tulitikut voi laittaa muovipussiin kastumisen ehkäisemiseksi. Retkikeittimen lisäksi mukaan voi ottaa esimerkiksi pakin, joka on kätevä apu sekä ruuan valmistamiseen, että sen syömiseen. Retkellä haarukka-lusikka-veitsi on kätevin kuljettaa. Puukko on apuna monessa eri tilanteessa.

TURVALLISUUS

Suosittelen mukaan otettavaksi vanhemman ajan puhelinta, jonka akku kestää lämpötilan vaihteluita ja aikaa vähän paremmin kuin nykypäivän älypuhelimet. Vanhan ajan puhelin ei välttämättä myöskään ole moksiskaan, mikäli se vahingossa molskahtaa tunturipuroon. Näin varmistamme avun saamisen hätätilanteiden varalta. Myös kompassi ja paperinen kartta ovat tärkeät pitää taskussa. Ennen matkalle lähtöä kannattaa jollekin tuttavalle kertoa reitti- ja aikataulusuunnitelmat, jotta avun saaminen on helpompaa mikäli ette palaisikaan suunnitellusti takaisin kotiin.

Kun varusteet ovat kunnossa, reitti hyvin suunniteltu ja ruokaa tarpeeksi, on vaeltaminen mukava aloittaa. Lupaan, että muutama päivä luonnon keskellä tekee ihmeitä sekä sielulle, että keholle. Optimistinen asenne, ja hyvä seura kuuluvat olennaisena osana matkaan. Sitten vain kokemuksia kohti!

qq.png

 

Kaisa Rahkala, KAMK

 

lähteet: 

http://www.luontoon.fi/oulanka 

https://retkipaikka.fi/vapaa/vaelluksen-suunnittelu/ 

http://www.luontoon.fi/retkikohteet 

http://www.luontoon.fi/retkeilynabc/varusteet/rinkatjareput/pakkaaminen